Dzięki czytaniu lepiej rozumiemy siebie i innych ludzi
Dodane przez zszadzim dnia Maj 06 2019 09:07:00

Regulamin indywidualnego konkursu czytelniczego „Najlepszy czytelnik kl. IV”
Dzięki czytaniu lepiej rozumiemy siebie i innych ludzi

  1. Konkurs „Najlepszy czytelnik kl. IV” jest przeznaczony dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Zadzimiu.

  2. Celem konkursu jest:

- kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego,
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;
zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;
kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
-  
właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.

  1. Konkurs ma formę testu sprawdzającego znajomość proponowanych książek. Uczniowie przystępują do konkursu w wyznaczonym terminie je3den raz w roku.

  2. Edycja konkursu trwa 40 minut (+ 5 minut na sprawy organizacyjne).

  3. Swój udział w konkursie należy zgłosić u swojego nauczyciela języka polskiego, najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem.

  4. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów: 

- za uzyskanie co najmniej 85% punktów uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego;
za uzyskanie co najmniej 70% punktów uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego;
uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają dyplomy laureatów (3 pierwsze miejsca) i nagrody książkowe;

  1. Pytania konkursowe dotyczą następujących lektur:

  1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

W skład komisji wchodzą:
- dwie nauczycielki języka polskiego
nauczyciel biblioteki szkolnej
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

  1. Konkurs odbędzie się 28 marca 2019r. w bibliotece szkolnej.

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Elżbieta Cichosz