Regulamin szkolnego konkursu poetyckiego z okazji „Dnia Matki”
Dodane przez zszadzim dnia Maj 16 2019 09:08:00

I. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa w Zadzimiu – biblioteka szkolna
- pani Elżbieta Cichosz (nauczyciel-bibliotekarz)

II. Czas trwania konkursu:

Maj 2019r.
Podpisane prace należy składać do 20 maja w bibliotece szkolnej.

III. Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VI (a i b).

IV. Zadanie konkursowe:

Napisanie wiersza o matce.

V. Cele konkursu:

  1. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetyckiej.
  2. Zachęcenie młodzieży do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości.
  3. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną                   i językową.
  4. Budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa.
  5. Doskonalenie twórczego warsztatu.

VI.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  1. Oddanie wiersza o matce – utworu poetyckiego spełniającego następujące wymagania:

a) tematyka utworu musi być związana z tematyką „matka”,
b) utwór musi być pracą własną, napisaną w języku polskim,
c) wiersz powinien być opatrzony tytułem składającym się z nie więcej niż trzech wyrazów,

d) tytuł powinien nawiązywać do treści wiersza,
e) wiersz powinien być napisany komputerowo lub ręcznie czytelnym pismem.

     2.    Akceptacja i przestrzeganie warunków konkursu.

      3. Dostarczenie utworu konkursowego zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym regulaminie konkursu.

VII.  Zastrzeżenia:

a) jeden uczestnik może przygotować jeden utwór konkursowy,
b) utwór, w którym liczba błędów stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych uniemożliwi zrozumienie tekstu, nie będzie brany pod uwagę przez jury,
c) Komisja konkursowa oczekuje, że teksty będą oryginalne, a autorzy wykorzystają swoją wiedzę na temat środków stylistycznych, które można zastosować w wierszu,

d) organizator zastrzega sobie możliwość udostępniania najlepszych wierszy w czytelni oraz na stronie internetowej szkoły.

VIII. Wiersze oceniane będą przez Panie:  

IX. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.

Za napisanie wiersza (minimum 10 wersów) uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego.

X.  Zgłoszenie utworu konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

XI.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 24.05.2019r.

Liczę na Waszą kreatywność i językową wrażliwość. Życzę inwencji twórczej, która niewątpliwie zaowocuje pięknymi tekstami.

Organizator – Elżbieta Cichosz